Мисия на неправителствената организация

Да подпомага гражданското общество и възпитанието на децата в сферата на устойчивото развитие, опазване на околната среда, рационалното изполване на ресурсите и да оказва съдействие и подпомагане на членовете си, работещи по проблеми, свързани с биологичното разнообразие и опазването на околната среда.  
 
Да защитава интересите на членовете на Сдружението във връзка с осъществяваната от тях общественополезна дейност.

Цели на организацията

Популяризиране на ценностите, свързани с опазването на околната среда, устойчивия начин на живот и рационалното използване на ресурсите чрез:  
 
- Разработване, организиране и провеждане на образователни програми, курсове, практически обучения, семинари, симпозиуми, конференции, лекции, кампании, форуми, както и на иновативни форми на обучение;  
 
- Разработване и разпространение на публикации и учебни материали за началните, средните и висши училища, институтите за професионална квалификация, медиите, и гражданското общество като цяло;  
 
- Запознаване с принципите на здравословното хранене и разработване на ръководства и примерни менюта за пълноценно хранене на децата;  
 
- Разработване и изпълнение на проекти, демонстриращи ползата от опазването на околната среда, устойчивия начин на живот и рационалното използване на ресурсите;  
 
- привличане на изявени експерти и личности за подпомагане дейността на Сдружението.  
 
Стимулиране гражданското участие и доброволчеството чрез:  
 
-Изготвяне на доклади и анализи по въпроси, свързани с публичните политики на местно, регионално и национално ниво  
 
- Провеждане на обществени консултации, включително граждански панели на местно, национално и европейско ниво;  
 
-Привличане на доброволци за работа по проекти, участие в кампании и инициативи;  
 
- Насърчаване на учителското лидерство при разработване на обучителни програми, планове и учебни материали за устойчиво развитие в училище;  
 
- Генериране на идеи, разработване и изпълнение на проекти за оказване на помощ, обучения и подкрепа на хора в неравностойно положение, маргинализирани и уязвими групи и общности, вкл. емигранти, роми, хора живеещи в отдалечени райони, бедни хора, самотни родители;  
 
-Въвличане на гражданите (местни общности) във всички фази на планиране и изпълнение на проектите.  
 
-Ангажиране на гражданите и местните общности за участие в процесите на формулиране на политики и вземане на решения от страна на централните и местните власти.  
 
- Стимулиране на участието на гражданските общности при приемането и осъществяването на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси от страна на централните и местни власти;  
 
Лобиране пред централните, регионалните и местните власти, бизнеса и други обществени организации и институции за придържане към принципите на устойчивия начин на живот, рационалното използване на ресурсите и опазването на околната среда, чрез:  
 
- Извършване на анализ и оценки на политиките на централните и местните власти за устойчиво развитие и опазване на околната среда и тяхното въздействие.  
 
- Прилагане на национални, регионални и местни планове за действие, свързани с устойчивото развитие, биоразнообразието, рационалното използване на природните ресурси и климатичните промени;  
 
- Извършване на дейности за подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти;  
 
-Сътрудничество с държавните и общински институции, местни общности, бизнеса и обществените организации, други неправителствени организации, образователни институции и физически лица;  
 
Участие в местни и чуждестранни организации и учредяване на съюзи, федерации, асоциации и съвместни организации с дружества, физически лица и сдружения от страната и чужбина с близки интереси и предмет на дейност;

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info